Posted in คำ ๗ ชนิด

คำสันธาน

     คำสันธาน คือ คำที่ทำหน้าที่เชื่อมกลุ่มคำกับกลุ่มคำ หรือเชื่อมประโยคกับประโยค มี ๓ ชนิด ดังนี้

     ๖.๑ สันธานเชื่อมความคล้ายตามกัน ได้แก่คำว่า และ,กับ,แล้ว,จึง,ครั้น…ก็,ถ้า…ก็,ครั้น…จึง,เมื่อ…ก็,พอ…ก็ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น

                         น้องกับพี่ไปโรงเรียน

                         พอฉันมาถึง เขาก็ออกไปทำงาน

     ๖.๒ สันธานเชื่อมความขัดแย้งกัน ได้แก่คำว่า แต่,แต่ว่า,ทว่า,กว่า…ก็,ถึง…ก็ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น

                         เขารวย แต่เขาไม่ทำงาน

                         กว่าเขาจะเดินถึงเขาก็ตายพอดี

     ๖.๓ สันธานเชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่คำว่า หรือ,ไม่ก็,ไม่เช่นนั้น,มิฉะนั้น ฯลฯ ตัวอย่างเช่น

                         วันนี้เธอจะไปโรงเรียนหรือไม่ไป

                         นักเรียนต้องทำการบ้านมิฉะนั้นจะถูกครูทำโทษ

     ๖.๔ สันธานเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผล ได้แก่คำว่า เพราะ, ด้วย,จึง,ฉะนั้น,ด้วยว่า ฯลฯ ตัวอย่างเช่น

                         เขาตั้งใจเรียน เขาจึงสอบผ่าน

                         ชาวนาตายเพราะถูกงูกัด

     ๖.๕ สันธานเชื่อมความแสดงลักษณะอาการ ได้แก่คำว่า ว่า,ให้,ทั้งๆ ตัวอย่างเช่น

                         เขาบอกให้ฉันไปหาเขา

                         ฉันพูดว่าฉันรักแม่

     ๖.๖ สันธานเชื่อมความแสดงประมาณ ได้แก่คำว่า ตลอดจน,จน ตัวอย่างเช่น

                         เขาพูดมากจนฉันหลับ

                         พ่อตะโกนเสียงดังจนลูกร้องไห้

Advertisements

ผู้เขียน:

รักเธอนะ "ภาษาไทย"

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s